تلفن : 22714021 - 9821+

دسترسی سریع
استاندارد 10004

ISO 10004: 2012 “رضایت مشتری” چیست؟

تعریف و اجرای فرآیندهای نظارت و ارزیابی رضایت مشتری ارائه می دهد.
شناسایی انتظارات مشتری و اطلاعات رضایت؛
جمع آوری داده های رضایت مشتری و نظارت بر رضایت آنها؛
 ارائه بازخورد برای بهبود رضایت مشتری

مزیت اجرای ISO 10004: 2012 “رضایت مشتری”
حل شکایات به رضایت شاکی و سازمان
شناسایی روند و در نتیجه از بین بردن علل شکایت
رویکرد مشتری متمرکز برای حل شکایات
تشویق پرسنل به بهبود مهارت های خود در کار با مشتریان
شناسایی انتظارات مشتری
مبنای بررسی و تجزیه و تحلیل مستمر روند رسیدگی به شکایات
اندازه گیری رضایت مشتری

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت می باشد.