تلفن : 22714021 - 9821+

دسترسی سریع
استاندارد HSE

سیستم ایمنی و بهداشت شغلی HSE

این سیستم تلفیقی از الزامات موردنیاز در یک سیستم مدیریت برای ساماندهی فعالیت های ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی را بیان می دارد و به همین دلیل توسط بسیاری از سازمان ها به عنوان الگویی مناسب برای توسعه سیستم مدیریت بکار گرفته می شود، البته باید مدنظر داشت که الزامات این مدل با تلفیق با قوانین و مقررات بخشی و فرابخشی و همچنین منطقه ای و کشوری تکمیل می گردد و می تواند به صورت جزئی تر در چگونگی روش های کاری و دستورالعمل های وابسته کاملتر گردد به دلیل همین نکته این مدل در شرکت ها و سازمان های مختلف به صورت های گوناگونی تعیین و تعریف شده است و بنا به ضرورت در بعضی از الزامات جزء تر شده است.

ساختار این مدل دربرگیرنده الزاماتی در خصوص مسئولیت مدیریت و تعهد وی نسبت به سیستم، اهداف استراتژیک و خط مشی سازمانی، ساختار سازمانی و توجه به منابع و چگونگی مستندسازی سیستم، ارزیابی و مدیریت جنبه ها و ریسک ها، طرح ریزی، استقرار و پایش، ممیزی و بررسی مجدد می باشد.

برای چه سازمان هایی کاربرد دارد؟

برای کلیه سازمانها و مؤسسات اعم از صنعتی، غیر صنعتی، تولیدی، پیمانکاری، ساخت و ساز، نصب و خدماتی.

فواید اجرا و استقرار استاندارد

کاهش حوادث از طریق منظم نمودن فعالیتهای ایمنی و بهداشت حرفه ای و کاهش تبعات زیست محیطی منفی و افزایش اثرات مثبت آن در جامعه.

بهبود انگیزش و آگاهی کارکنان به علت درگیر نمودن مدیرت ارشد و مشارکت او در فرآیندهای ایمنی و بهداشت حرفه ای و همچنین زیست محیطی.

اطمینان از قانونمندی تمامی فعالیت های کاری به دلیل پیروی از همه نیازمندی های قانونی ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی که شرکت باید آن را اجرا نماید.

بهبود تصویر سازمان و توانایی رقابتی آن به کارگیری سيستم مديريت به عنوان چارچوبی که در برگیرنده فعالیتها و توجهات ایمنی و زیست محیطی بوده وبا سیستمی مستند رعایت الزامات را تضمین می نماید.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت می باشد.