بیانیه بی طرفی

تعهد به بي طرفی

مدیر شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت تعهد خود را مبني بر رعايت اصول بي طرفي در انجام فعاليت هاي مميزي، ثبت و صدور گواهي نامه در قالب خط مشي اعلام نموده است. در اين خط مشي، مدیر شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت به اهميت بي طرفي در فعاليت هاي مميزي ثبت و صدور، مديريت تعارضات ذی نفعان و اطمينان از عينيت گرايي اشاره نموده و با اعلام تعهد خود نسبت به موارد فوق، کليه کارکنان شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت را نيز ملزم به رعايت آن كرده است.

اصول بي طرفي

بمنظور رعايت اصل بي طرفی در شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت ، قوانيني وضع شده است كه تحت هر شرايطي لازم الاجرا مي‌باشند. اين موارد عبارتند از:

الف– در صورتي كه پس از تنظيم كردن تيم مميزي، رابطه اي شناسايي شود كه باعث ايجاد يك تهديد غيرقابل قبول براي بي طرفي باشد. اين موضوع سريعاً به اطلاع مدير مميزي/ مدیر  شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت رسانده مي‌شود و ايشان موظفند از اجراي مميزي جلوگيری نمايند.

ب – در صورتيكه رابطه فوق پس از اجراي مميزي شناسايي شده و اثبات گردد مميزي بايستي تكرار شود.

پ– شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت  هيچ CB ديگري را براي فعاليتهاي ثبت و صدور، مميزي نمي كند.

ت– شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت به هيچ عنوان خدمات مشاوره سرمميز سيستم هاي مديريتي ارائه نمي‌كند.

ث– شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت خدمات مميزي داخلي به مشتريان خود ارائه نمي‌دهد. البته در صورتيكه سازمانهاي ديگر (غير از مشتريان) درخواست مميزي داخلي نمايند با تاييد مدیر  شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت  اين امر قابل اجرا مي‌باشد. چنانچه همين سازمانها درخواست مميزي ثبت و صدور را داشته باشند اين امر تا دو سال آينده قابل اجرا نخواهد بود.

ج– شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت به هيچ عنوان با شركتهاي ارائه كننده خدمات مشاوره سيستم هاي مديريتي همكاري نمي كند. در همين راستا،‌ هيچگونه تبليغاتي به نفع شركت هاي مشاور توسط شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت  انجام نخواهد شد.

چ– مدير فروش موظف شده است تا با جمع آوري اطلاعات و مدارک مربوط به فعاليتهاي تبليغات و بازاريابي شركتهاي مشاور، هرگونه سوء استفاده از نام اين مركز را شناسايي نموده و به مدیرشرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت گزارش نمايد.  اين سوء استفاده ممكن است شامل ادعاهاي شركت مشاور در خصوص موارد زير باشد:

در صورت همکاری با آنها، مميزي، مميزي ثبت و صدور از سوی شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت آسانتر، ساده تر، سريعتر و ارزان تر خواهد بود.

در صورت مشاهده چنين مواردي، مدیر شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت اقدامات مقتضي را انجام خواهد داد.

ح– پس از انتخاب مميزان، متخصصين فني و ارزيابان در ابتدا يك توافقنامه في مابين ايشان و شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت منعقد می شود. .در اين توافقنامه، افراد فوق ملزم شده اند تا شخصاً كليه موارد مربوط به بي طرفی را رعايت نموده و در صورتي كه در هر موقعيتي احساس كند تضاد منافع حاصل خواهد شد آنرا به شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت اعلام نمايند. لازم به ذكر است كه در صورت اثبات اين ادعا، افراد مذكور به هيچ عنوان در تيم مميزي مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

خ– در هنگام تعيين تيم مميزي، مسئول برنامه ريزي در ابتدا ضمن تماس با مميزان و متخصصين فني بايستي از ايشان سوال كند كه آيا در طول 2 سال گذشته با سازمان مربوطه همكاري نموده اند(از جمله ارائه خدمات مشاوره سيستم) چنانچه پاسخ، مثبت بود تحت هيچ شرايطي از ايشان در تيم مميزي استفاده نخواهد شد. همچنين اعضای تيم مميزی موظف به تکميل و امضای تعهد نامه بيطرفی در هر مميزی هستند.

د– كاركنان امور اجرايي نيز تعهد نامه مميزی  را امضاء مي‌كنند كه بر اساس آن متعهد مي شوند به خط مشي و اصول بي طرفی عمل نموده و در صورت وجود هرگونه تهديدي مبني بر بروز تعارض و خدشه دار شدن اصل بيطرفی، آن را به مدیر شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت اعلام نمايند.

ز– در رسيدگی به شکايات و درخواستهای استيناف ( مطابق روش اجرايی رسيدگی به شکايات و استيناف ) به رعايت اصل بي طرفی توجه ويژه شده و سعی می گردد افرادی که جهت رسيدگی به اين موارد انتخاب می شوند از موضوع شکايات مستقل باشند.