تقویم آموزشی 6 ماهه اول سال 1398
دوره های آموزشی مدیریت کیفیت
نام دوره آموزشی مدت دوره تیر مرداد شهریور
دوره مبانی و تشریح الزامات استاندارد 9001 1 روز 1
دوره ممیزی داخلی استاندارد 9001 2 روز 1-2 2-3
دوره سرممیزی  9001( با گواهینامه رسمی RAB-QSA ) به همراه ISO 19011 و ISO 17021 4 روز 3-6 4-7
دوره مستند سازی سیستم 9001 1 روز 2
دوره هاي آموزشي مديريت کیفیت در صنايع خودرو و قطعه سازي
دوره مبانی و تشریح الزامات ISO/TS 16949 1 روز 3 9
ممیزی داخلی  ISO/TS 16949 2 روز 9-10 10-11
مميزي محصول به روش SQFE 1 روز 5
فرآیند تأ یید قطعه تولیدی PPAP 1 روز در برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دوره های آموزشی مدیریت محیط زیست، مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
دوره تشریح الزامات 14001 1 روز 11
دوره ممیزی داخلی 14001 2 روز 12-13
دوره سرممیزی 14001( با گواهینامه رسمی RAB-QSA )  به همراه ISO 19011 و ISO 17021 4 روز 12-15
روش های شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی 2 روز این دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
دوره تشریح الزامات OHSAS 18001 1 روز 6
دوره ممیزی داخلی   OHSAS 18001 2 روز 15-16
دوره سرممیزی OHSAS 18001 به همراه ISO 19011 و ISO 17021 4 روز 7-10
دوره تشریح الزامات سیستم های مدیریت یکپارچه IMS 1 روز 16
دوره ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS 2 روز 17-18
دوره های آموزشی ایمنی، محیط زیست و ریسک
دوره مبانی، تشریح الزامات و ممیزی داخلی HSE 3 روز 20-22
تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک در سیستم HSE 3 روز این دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
تجزیه و تحلیل روبداد ها در سیستم HSE 3 روز این دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
تکنیک های ارزیابی عملکرد HSE 3 روز این دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
مدیریت شرایط اضطراری 2 روز این دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
دوره مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO 31000 2 روز در برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دوره مدیریت ریسک پروژه ها بر مبنای استاندارد PMBOK 1 روز 19
روش ها و فنون ارزیابی ریسک بر مبنای استاندارد ISO 31000 3 روز این دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
دوره های آموزشی مدیریت مواد غذایی
دوره مبانی و تشریح الزامات سيستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO 22000:2005 1 روز 20
دوره مميزي داخلي سيستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO 22000:2005 و HACCP 2 روز 21-22
دوره سرممیزی ISO22000:2005  با گواهینامه رسمی RAB-QSA )به همراه ISO 19011 و ISO 17021 4 روز 12-15
دوره اصول و مبانی GMP در صنایع غذایی 1 روز 23
دوره اصول و مبانی HACCP در صنایع غذایی مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره آشنایی با اصول GMP،GHP،C&D در کارخانجات مختلف مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره آشنایی با اصول و مبانی GLP (شرایط خوب آزمایشگاهی) مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره کاربردی شناسایی مخاطرات و تجزیه و تحلیل نقاط بحرانی ( HACCP مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره کنترل کيفيت آماري در صنايع غذايي مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره تضمین کیفیت مواد غذایی مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
صنایع لبنیات مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره اجرای صحيح سيستم بهداشت مواد غذايي در صنعت شير مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره آشنايي با ميكروبهاي شير و اثرات آن مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره آموزشی شناسایی تقلبات شیر و فراوردههای لبنی مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره تکنولوژی تولید پنیر خامه ای و پنیر پیتزا مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره تولید پنیر پروسس مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره تولید فراورده های پروبیوتیک، عملکرد ها و چشم انداز ها ، ارزیابی میکروبی آنها مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره عیب یابی خطوط تولید لبنی مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره فرمولاسیون در صنایع لبنی مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره فناوری های نوین در صنعت شیر و فراورده های لبنی مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره کاربرد افزودنی های مجاز در فراورده های لبنی مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره کاهش ضایعات لبنی مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
صنعت کنسرو مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره اصول بهره وری خطوط تولید کنسرو مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره عیب یابی خطوط تولید کنسرو مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره میکروبیولوژی تخصصی صنایع کنسرو مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره فرایند های حرارتی و بسته بندی در صنایع کنسرو سازی مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
صنایع گوشت مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره تکنولوژی تولید گوشت و فراورده های گوشتی مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره عیب یابی خطوط تولید گوشت مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره کاربرد افزودنی های مجاز در صنعت گوشت و فرآورده آن مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره های آموزشی مدیریتی
سیستم مدیریت رضایت و شکایت مشتریان( ISO 10002 و  ISO 10004 ) 2 روز در برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
مدیریت و بهبود فرآیند ها 2 روز 16-17
مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM ) 2 روز 26-27
مدیریت منابع انسانی ( HRM ) 2 روز 18
آشنایی با 5S 1 روز 22 19 28
نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر ( TPM ) 1 روز 29
مدیریت زمان 2 روز این دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC 1 روز این دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
مدیریت دانش 1 روز 23
مدیریت زنجیره تامین 1 روز در برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
اصول و مدیریت انبارداری 1 روز در برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ابزارهای آماری مبتنی بر ISO 10017 2 روز در برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
مدیریت تحول 2 روز این دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
مدیریت استرس 1 روز این دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
مدیریت تصمیم گیری 2 روز این دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
تولید ناب 2 روز این دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
برنامه ریزی منابع سازمانی( ERP ) 2 روز این دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
مدیریت رفتار سازمانی 3 روز این دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
شیوه های کار تیمی( Team Work ) 1 روز این دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
تفکر سیستمی 2 روز این دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
سیستم مدیریت مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادات 2 روز این دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
تدوین طرح کسب و کار( Business Plan ) 2 روز این دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
اصول و فنون مذاكره 1 روز 20
مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک( استفاده از روش SWOT ) 2 روز 23-24
اصول و مبانی فن بیان 1 روز 24 30
دوره های آموزشی مدیریت انرژی
دوره مبانی و تشریح الزامات سیستم مديريت انرژی مبتنی بر  ISO 50001 1 روز 25 31
دوره ممیزی داخلی سیستم مديريت انرژی مبتنی بر EN 16001 و ISO 50001 2 روز 26-27 16-17
دوره های آموزشی مدیریت امنیت اطلاعات
دوره مبانی و تشریح الزامات سیستم مديريت امنیت اطلاعات مبتنی بر  ISO 27001 1 روز 26
دوره ممیزی داخلی سیستم مديريت امنیت اطلاعات مبتنی بر ISO 27001 2 روز در برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دوره مستند سازی مدیریت امنیت اطلاعات 2 روز این دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
دوره های آموزشی تکنیک های کیفیت
دوره گسترش عملکرد کیفیت( QFD ) 2 روز در برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دوره طراحی آزمایشها( DOE ) 2 روز در برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دوره هزینه های کیفیت( COQ ) 1 روز 28
دوره کنترل فرآیند آماری( SPC ) 1 روز 30
دوره طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول ( APQP ) 1 روز در برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال98 اجرا خواهد گردید
دوره تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن ( FMEA ) 1 روز 27
دوره تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری ( MSA ) 1 روز در برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دوره تحلیل آماری با استفاده از نر م افزار  Minitab 1 روز در برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دوره رویکرد حل مسئله با متدولوژی شش سیگما ( 6б ) 1 روز در برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دوره فنون خطاناپذیری Poka Yoke  براي كاهش خطاهاي انساني 1 روز این دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
دوره آشنایی با شاخص تعداد خطا در هر یک میلیون فرصت خطا( DPMO ) 1 روز این دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
دور ه های آموزشی تعالی سازمانی
تشريح معيارهاي مدل سرآمدي  EFQM 1 روز 29
خودارزیابی بر اساس مدل  EFQM 1 روز 30
الگوبرداري سيستماتيك( Benchmarking ) 1 روز در برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
تدوین اظهارنامه 2 روز این دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
اصول مدیریت کیفیت جامع( TQM ) 1 روز 31
دوره های آموزشی خدمات آزمایشگاه ها
دوره مبانی و مستندسازی  ISO/ IEC 17025 1 روز در برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دوره ارزیابی داخلی آزمایشگا هها  ISO/ IEC 17025 2 روز در برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دوره مباني و مستندسازي آزمايشگاه هاي طبي مبتنی بر استاندارد  ISO 15189 1 روز در برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دوره ارزیابی آزمايشگاه هاي طبي مبتنی بر استاندارد  ISO 15189 2 روز در برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دوره کالیبراسیون عمومی( CME ) 1 روز در برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دور ه های آموزشی بخش بهداشت و درمان
دوره مباني، تشريح الزامات، ساخت و مستندسازي سيستمهاي مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد ISO 13485 2 روز در برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دوره مميزي داخلي سيستم مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد ISO 13485 2 روز در برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دور ه های آموزشی مدیریت پروژه
 آشنایی با استاندارد  PMBOK 2 روز در برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه  PMIS 2 روز در برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
مدیریت کیفیت پروژه بر اساس استاندارد ISO 10006 1 روز در برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
مديريت هزينه و كنترل پروژه 3 روز در برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید