اروند سامانه پیشگامان صنعت همواره آماده است تا با اعتبار دهی مراجع بین المللی سازمان‌های  مختلف را در اخذ گواهی های بین المللی سیستم های مدیریت کیفیت در موضوعات مختلف یاری رساند.

لذا جهت طی مراحل قانونی و الزام آور مطابق با دستور العمل نهاهای بین المللی مرتبط گردش کار زیر از مرحله عقد قرارداد تا صدور گواهینامه سیستمی و انجام ممیزی های مراقبتی به تصویر در آمده است.

مراحل ممیزی در مجموعه اروند سامانه به شرح تصویر زیر می باشد