خدمات ممیزی مراقبتی IPSA

ممیزی مراقبتی
 ممیزی های بازبینی ، ممیزی های در محل است اما لزوما ممیزی کل سیستم نمی باشند و باید همراه با سایر فعالیت های بازبینی طرح ریزی شوند به نحوی که نهاد گواهی کننده بتواند اطمینان دهد که سیستم مدیریت گواهی شده در فاصله زمانی مابین ممیزی های گواهی کردن مجدد به طور مداوم الزامات را برآورده می کند. طرح ریزی ممیزی بازبینی باید حداقل موارد زیر را در برگیرد:
الف– ممیزی های داخلی و بازنگری مدیریت
ب– بازنگری اقدامات انجام شده در مورد عدم انطباق های شناسایی شده طی ممیزی قبلی
ج– رسیدگی به شکایات
د– اثربخشی سیستم مدیریت با توجه به دستیابی به اهداف کارفرمای گواهی شده
ه– پیشرفت فعالیتهای طرح ریزی شده با هدف بهبود مداوم
و– کنترل عملیاتی مداوم
ز– بازنگری هرگونه تغییرات
ح– استفاده از علامت ها و/یا هرگونه ارجاع به گواهی
ممیزی های بازبینی باید حداقل یک بار در سال انجام گیرد. تاریخ اودین ممیزی بازبینی پس از گواهی کردن اودیه نباید بیشتر از 12 ماه پس از آخرین روز ممیزی مرحله دوم باشد.

در شکل زیر به طور خلاصه می توان مراحل مختلف ممیزی مراقبتی را مشاهده نمود.