تلفن : 22714021 - 9821+

دسترسی سریع
مقالات
تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی 6 ماهه اول سال 1398
دوره های آموزشی مدیریت کیفیت
نام دوره آموزشیمدت دورهتیرمردادشهریور
دوره مبانی و تشریح الزامات استاندارد 90011 روز1
دوره ممیزی داخلی استاندارد 90012 روز1-22-3
دوره سرممیزی  9001( با گواهینامه رسمی RAB-QSA ) به همراه ISO 19011 و ISO 170214 روز3-64-7
دوره مستند سازی سیستم 90011 روز2
دوره هاي آموزشي مديريت کیفیت در صنايع خودرو و قطعه سازي
دوره مبانی و تشریح الزامات ISO/TS 169491 روز39
ممیزی داخلی  ISO/TS 169492 روز9-1010-11
مميزي محصول به روش SQFE1 روز5
فرآیند تأ یید قطعه تولیدی PPAP1 روزدر برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دوره های آموزشی مدیریت محیط زیست، مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
دوره تشریح الزامات 140011 روز11
دوره ممیزی داخلی 140012 روز12-13
دوره سرممیزی 14001( با گواهینامه رسمی RAB-QSA )  به همراه ISO 19011 و ISO 170214 روز12-15
روش های شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی2 روزاین دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
دوره تشریح الزامات OHSAS 180011 روز6
دوره ممیزی داخلی   OHSAS 180012 روز15-16
دوره سرممیزی OHSAS 18001 به همراه ISO 19011 و ISO 170214 روز7-10
دوره تشریح الزامات سیستم های مدیریت یکپارچه IMS1 روز16
دوره ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS2 روز17-18
دوره های آموزشی ایمنی، محیط زیست و ریسک
دوره مبانی، تشریح الزامات و ممیزی داخلی HSE3 روز20-22
تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک در سیستم HSE3 روزاین دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
تجزیه و تحلیل روبداد ها در سیستم HSE3 روزاین دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
تکنیک های ارزیابی عملکرد HSE3 روزاین دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
مدیریت شرایط اضطراری2 روزاین دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
دوره مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO 310002 روزدر برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دوره مدیریت ریسک پروژه ها بر مبنای استاندارد PMBOK1 روز19
روش ها و فنون ارزیابی ریسک بر مبنای استاندارد ISO 310003 روزاین دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
دوره های آموزشی مدیریت مواد غذایی
دوره مبانی و تشریح الزامات سيستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO 22000:2005 1 روز20
دوره مميزي داخلي سيستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO 22000:2005 و HACCP2 روز21-22
دوره سرممیزی ISO22000:2005  با گواهینامه رسمی RAB-QSA )به همراه ISO 19011 و ISO 170214 روز12-15
دوره اصول و مبانی GMP در صنایع غذایی1 روز23
دوره اصول و مبانی HACCP در صنایع غذاییمدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره آشنایی با اصول GMP،GHP،C&D در کارخانجات مختلفمدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره آشنایی با اصول و مبانی GLP (شرایط خوب آزمایشگاهی)مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره کاربردی شناسایی مخاطرات و تجزیه و تحلیل نقاط بحرانی ( HACCP مدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره کنترل کيفيت آماري در صنايع غذاييمدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره تضمین کیفیت مواد غذاییمدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
صنایع لبنیاتمدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره اجرای صحيح سيستم بهداشت مواد غذايي در صنعت شيرمدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره آشنايي با ميكروبهاي شير و اثرات آنمدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره آموزشی شناسایی تقلبات شیر و فراوردههای لبنیمدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره تکنولوژی تولید پنیر خامه ای و پنیر پیتزامدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره تولید پنیر پروسسمدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره تولید فراورده های پروبیوتیک، عملکرد ها و چشم انداز ها ، ارزیابی میکروبی آنهامدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره عیب یابی خطوط تولید لبنیمدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره فرمولاسیون در صنایع لبنیمدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره فناوری های نوین در صنعت شیر و فراورده های لبنیمدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره کاربرد افزودنی های مجاز در فراورده های لبنیمدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره کاهش ضایعات لبنیمدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
صنعت کنسرومدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره اصول بهره وری خطوط تولید کنسرومدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره عیب یابی خطوط تولید کنسرومدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره میکروبیولوژی تخصصی صنایع کنسرومدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره فرایند های حرارتی و بسته بندی در صنایع کنسرو سازیمدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
صنایع گوشتمدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره تکنولوژی تولید گوشت و فراورده های گوشتیمدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره عیب یابی خطوط تولید گوشتمدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره کاربرد افزودنی های مجاز در صنعت گوشت و فرآورده آنمدت زمان دوره ها براساس نیاز صنایع و هزینه برگزاری به صورت توافقی می باشد
دوره های آموزشی مدیریتی
سیستم مدیریت رضایت و شکایت مشتریان( ISO 10002 و  ISO 10004 )2 روزدر برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
مدیریت و بهبود فرآیند ها2 روز16-17
مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM )2 روز26-27
مدیریت منابع انسانی ( HRM )2 روز18
آشنایی با 5S1 روز221928
نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر ( TPM )1 روز29
مدیریت زمان2 روزاین دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC1 روزاین دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
مدیریت دانش1 روز23
مدیریت زنجیره تامین1 روزدر برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
اصول و مدیریت انبارداری1 روزدر برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ابزارهای آماری مبتنی بر ISO 100172 روزدر برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
مدیریت تحول2 روزاین دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
مدیریت استرس1 روزاین دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
مدیریت تصمیم گیری2 روزاین دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
تولید ناب2 روزاین دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
برنامه ریزی منابع سازمانی( ERP )2 روزاین دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
مدیریت رفتار سازمانی3 روزاین دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
شیوه های کار تیمی( Team Work )1 روزاین دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
تفکر سیستمی2 روزاین دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
سیستم مدیریت مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادات2 روزاین دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
تدوین طرح کسب و کار( Business Plan )2 روزاین دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
اصول و فنون مذاكره 1 روز20
مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک( استفاده از روش SWOT )2 روز23-24
اصول و مبانی فن بیان1 روز2430
دوره های آموزشی مدیریت انرژی
دوره مبانی و تشریح الزامات سیستم مديريت انرژی مبتنی بر  ISO 500011 روز2531
دوره ممیزی داخلی سیستم مديريت انرژی مبتنی بر EN 16001 و ISO 500012 روز26-2716-17
دوره های آموزشی مدیریت امنیت اطلاعات
دوره مبانی و تشریح الزامات سیستم مديريت امنیت اطلاعات مبتنی بر  ISO 270011 روز26
دوره ممیزی داخلی سیستم مديريت امنیت اطلاعات مبتنی بر ISO 270012 روزدر برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دوره مستند سازی مدیریت امنیت اطلاعات2 روزاین دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
دوره های آموزشی تکنیک های کیفیت
دوره گسترش عملکرد کیفیت( QFD )2 روزدر برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دوره طراحی آزمایشها( DOE )2 روزدر برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دوره هزینه های کیفیت( COQ )1 روز28
دوره کنترل فرآیند آماری( SPC )1 روز30
دوره طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول ( APQP ) 1 روزدر برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال98 اجرا خواهد گردید
دوره تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن ( FMEA )1 روز27
دوره تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری ( MSA )1 روزدر برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دوره تحلیل آماری با استفاده از نر م افزار  Minitab1 روزدر برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دوره رویکرد حل مسئله با متدولوژی شش سیگما ( 6б )1 روزدر برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دوره فنون خطاناپذیری Poka Yoke  براي كاهش خطاهاي انساني1 روزاین دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
دوره آشنایی با شاخص تعداد خطا در هر یک میلیون فرصت خطا( DPMO )1 روزاین دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
دور ه های آموزشی تعالی سازمانی
تشريح معيارهاي مدل سرآمدي  EFQM1 روز29
خودارزیابی بر اساس مدل  EFQM1 روز30
الگوبرداري سيستماتيك( Benchmarking )1 روزدر برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
تدوین اظهارنامه2 روزاین دوره با درخواست سازمانها و در محل آن سازمان برگزار میگردد.
اصول مدیریت کیفیت جامع( TQM )1 روز31
دوره های آموزشی خدمات آزمایشگاه ها
دوره مبانی و مستندسازی  ISO/ IEC 170251 روزدر برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دوره ارزیابی داخلی آزمایشگا هها  ISO/ IEC 170252 روزدر برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دوره مباني و مستندسازي آزمايشگاه هاي طبي مبتنی بر استاندارد  ISO 151891 روزدر برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دوره ارزیابی آزمايشگاه هاي طبي مبتنی بر استاندارد  ISO 151892 روزدر برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دوره کالیبراسیون عمومی( CME )1 روزدر برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دور ه های آموزشی بخش بهداشت و درمان
دوره مباني، تشريح الزامات، ساخت و مستندسازي سيستمهاي مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد ISO 134852 روزدر برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دوره مميزي داخلي سيستم مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد ISO 134852 روزدر برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
دور ه های آموزشی مدیریت پروژه
 آشنایی با استاندارد  PMBOK2 روزدر برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه  PMIS2 روزدر برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
مدیریت کیفیت پروژه بر اساس استاندارد ISO 100061 روزدر برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
مديريت هزينه و كنترل پروژه3 روزدر برنامه آموزشی 6 ماهه دوم سال 98 اجرا خواهد گردید
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت می باشد.