تلفن : 22714021 - 9821+

دسترسی سریع
مقالات
مقررات ثبت و صدور گواهینامه

مقررات ثبت و صدور گواهینامه

ابطال گواهی نامه : تصمیم شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت مبنی بر عدم تمدید/ ابقاء اعتبار گواهی نامه.

ابقاء گواهی نامه : تصمیم شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت مبنی بر ادامه اعتبار گواهی نامه (در ممیزی های مراقبتی).

افزايش دامنه کاربرد : افزوده شدن مواردی به دامنه کاربرد گواهی نامه انطباق با استاندارد(ها)که به تایید شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت برسد.

یادآوری: موارد مذکور می تواند شامل محصولات یا فرآیندهای جدید باشد.

بازپس گيري گواهی نامه : باز پس گیری گواهی نامه شامل ابطال، لغو اعتبار و دریافت نسخ اصل گواهی نامه صادره می باشد.

بسته مستندات مميزي : بسته ای شامل فرمها و سوابق انجام ممیزی، ارزیابی ممیزی و تصمیم در مورد گواهی نامه.

یادآوری: محتویات این بسته در حین عبور از فرآیندهای مربوطه تغییر خواهد کرد.

تعليق گواهی نامه : لغو اعتبار گواهی نامه به صورت موقت

یادآوری: مدت زمان تعلیق حداکثر 6 ماه است.

تمديد گواهی نامه : تصمیم شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت مبنی بر تداوم انطباق با استاندارد و صدور مجدد گواهی نامه ( در ممیزی های تمدید گواهی نامه )

صدور گواهی نامه : تصمیم شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت مبنی بر برقراری شرایط انطباق با معیارهای ممیزی.

کاهش دامنه کاربرد : حذف بخشی از دامنه کاربرد ممیزی بنحوی که از طریق بخشهای باقیمانده، انطباق سیستم با الزمات خدشه دار نشود.

گواهی نامه/ تاییدیه  : مدرک صادره از سوی شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت جهت تایید انطباق با استاندارد مربوطه در دامنه فعالیت های شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت

یادآوری: تاییدیه در خصوص نمونه محصول،  ابزارهای کیفی و تکنیکهای مدیریتی صادر می شود.

لغو اعتبار گواهی نامه : تغییر وضعیت گواهی نامه به حالت نامعتبر.

یادآوری: لغو اعتبار  به دو دلیل اتفاق می افتد: اتمام دوره اعتبار، عدم ابقاء گواهی نامه توسط شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت

ممیزی مجدد : در صورتيكه در حين مميزي عدم انطباق غيرقابل قبولی مشاهده شود به نحوي كه اثرات این عدم انطباق باعث ایجاد ناکارآمدی سيستم / عیوب خارج از محدوده پذیرش (برای محصول) شود، یا گواهی نامه به حالت تعلیق درآمده باشد، ممیزی باید دوباره به صورت کامل انجام شود که به آن ممیزی مجدد گفته می شود.

مميزي شونده : سازمان يا واحدي كه مورد مميزي قرار مي گيرد .

وضعيت گواهي نامه : نشان دهنده حالات اعتبار گواهی نامه می باشد که شامل معتبر، معلق و نامعتبر است.

هيئت فني :گروهي از افراد داراي شايستگي اثبات شده براي ارزيابي بستة مميزي و تشخيص پذيرش يا رد توصية تيم مميزي در خصوص موضوعات صدور گواهي نامه، تغيير دامنه، تمديــد، تعليــق و بـازپـس گيري يا لغو اعتبار گواهي نامه را دارا مي باشند و  طي حكمي از سوي رئیس شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت ;به عضويت هيئت فني درآمده اند. اين هيئت بنا به ضرورت كاري ترجيحآ در فواصل زماني منظم تشكيل جلسه مي دهد.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت می باشد.