توسعه سبک رهبری

آنچه شما خواهید آموخت

 چگونه می توانید یک رهبر بهتر شوید؟

این دوره برای مدیران سطح ابتدایی و میانی طراحی شده است تا نقش های رهبری فزاینده ای را در سازمان خود بر عهده بگیرند و رابطه همزیستی بین رهبران و تصمیم گیری هایشان را تجزیه و تحلیل کنند.

طی این دوره تئوری‌ها و عمل با یکدیگر ترکیب می شوند تا شرکت کنندگان را در مورد چگونگی اتخاذ تصمیمات موثر و بر نحوه اجتناب از تصمیمات بد آگاه سازند. توجه به این تحقیقات در زمینه هوش هیجانی به عنوان چارجوبی برای درک جنبه های دوگانه فرایند تصمیم گیری در نظر گرفته می شود: شهودی در مقابل عقلانی و ارزش های مربوط به هر دو.

شرکت کنندگان با استفاده از ابزارها و راهکارهای آموخته شده می توانند برای گسترش توانایی خود در راستای تبدیل شدن به رهبران و تصمیم‌گیرندگان اعتماد به نفس بیشتری داشته باشد.

مزایای این دوره :

  • از جزئیات سبک های رهبری و نقاط کور خود و دیگران آگاه می شوید.
  • اهمیت هوش هیجانی در رهبری و تصمیم گیری به ویژه در هنگام تعصبات شناختی و گمان انگاری در اصول تدبیرگری در اتخاذ تصمیمات را می آموزید.
  • می آموزید که چگونه هوش هیجانی در موفقیت حرفه شما موثر است و هم چنین هوش هیجانی خود را کشف خواهید کرد.
  • مشکلات روانی در تصمیم‌گیری را درک خواهید کرد و درمی یابید که چگونه خود را برای موفقیت آماده‌سازید.
  • ابزارها و راهکارهای تقویت و آگاهی حرفه ای خود را در طول دوره خواهید آموخت.

اهم مطالب دوره:

  • مبانی قدرت و نفوذ در سراسر یک سازمان.
  • آگاهی از اولویت های فردی و سبک های رهبری به عنوان ابزاری برای تبدیل شدن به یک رهبر کار آمدتر.
  • رهبری موقعیتی در طول حرفه ی شما.
  • رهبری و تصمیم گیری بهتر، از طریق هوش هیجانی.
  • ابزارهایی برای مدیریت خود و دیگران در مواقع افزایش فشار کاری.

مخاطبان : 

 این برنامه برای رهبران تازه کار است که با انگیزه کامل آماده هستند تا مسئولیت مدیریتی مهمی را در سازمان بر عهده بگیرد، و برای کسانی که ۳ تا ۷ سال تجربه مدیریت دارند، این برنامه بسیار موثر خواهد بود. برای کسانی که میخواهند آگاهی خود را از جزئیات و سبک های رهبری افزایش دهد تا به رهبران و تصمیم گیرندگان بهتری در دوران حرفه خود تبدیل بشود این دوره بسیار تقویت کننده و موثر است.