ISO 21001

سازمانهای آموزشی_ سیستم های مدیریت برای سازمانهای آموزشی_ الزامات برای مورد استفاده قرار دادن دارای راهنمایی هایی میباشند.

 

سازمانهای آموزشی_ سیستم های مدیریت برای سازمانهای آموزشی_ الزامات برای مورد استفاده قرار دادن دارای راهنمایی هایی میباشند.

 مقدمه

 اگرچه سازمانهای آموزشی و فراگیری در سراسر جهان ذینفعان اصلی این سند هستند، اما تمامی علاقه مندان به سیستم های مدیریت استاندارد در سازمانهای آموزشی از این استاندارد بهره خواهند برد. برای مثال کارفرمایانی که حامی و مشوق کارکنان به شرکت در خدمات آموزشی هستند نیز می‌توانند از این سند بهره مند شوند. مزیت های بالقوه پیاده‌سازی این سیستم مدیریت برای سازمانهای آموزشی EOMS بر اساس این سند عبارتند از:

 • همسویی بهتر اهداف و فعالیت‌ها با سیاست (که شامل ماموریت ها و چشم انداز ها می باشد)
 • افزایش مسئولیت اجتماعی با ارائه آموزش‌های با کیفیت فراگیر و عادلانه برای عموم
 • یادگیری شخصی‌تر و پاسخگویی موثر به همه فراگیران به ویژه فراگیران با نیازهای آموزشی ویژه، فراگیران راههای دور و فرصت های یادگیری مادام‌العمر
 • ایجاد فرایندهای یکپارچه و ایجاد ابزارهای ارزیابی برای نشان دادن و افزایش اثربخشی و کارایی
 • افزایش اعتبار سازمان
 • ایجاد امکاناتی که سازمانهای آموزشی را قادر می سازد تعهدات خود را به شیوه های مدیریت آموزش تضمین کنند
 • ایجاد فرهنگ برای بهبود سازمان
 • هماهنگ سازی استاندارد های منطقه‌ای، ملی، عمومی، اقتصادی و سایر استانداردها در چارچوب بین الملل
 • مشارکت گسترده طرف های ذینفع
 • تحریک تعالی و نوآوری

2. ISO 21001 structure in the Plan-Do-Check-Act cycle

<EOMS in the framework of ISO21000>

اصول EOMS

  مستلزم اصول مو مدیریت زیر است:EOMS

 1.  

  • بر زبان آموزان و سایر ذینفعان تمرکز کنید
  • رهبری آگاهانه
  • مشارکت افراد
  • رویکرد فرآیندی
  • بهبود
  • اخذ تصمیمات مبتنی بر شواهد
  • مدیریت روابط
  • مسئولیت اجتماعی
  • دسترسی و برابری رفتارهای اخلاقی در آموزش و پرورش
  • امنیت و حفاظت از داده ها
  1. تمرکز بر فراگیران و سایر ذینفعان تمرکز اصلی EOMS برآوردن نیازهای یادگیرنده و سایر ذینفعان فراتر از انتظارات آنهاست.
  2. رهبری رویایی – رهبری رویایی عبارت است از درگیر کردن همه یادگیرندگان و سایر ذینفعان در ایجاد، نوشتن و اجرای ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان.

   

  1. مشارکت افراد – برای سازمان ضروری است که همه افراد درگیر شایستگی، توانمند و درگیر ارائه ارزش باشند.

   

  1. رویکرد فرآیندی – زمانی که فعالیت ها به عنوان فرآیندهای مرتبط با یکدیگر که به عنوان یک سیستم منسجم از جمله ورودی و خروجی عمل می کنند، درک و مدیریت شوند، نتایج سازگار و قابل پیش بینی موثرتر و کارآمدتر به دست می آید.

   

  1. بهبود – سازمان های موفق تمرکز مداوم بر بهبود دارند.
  2. تصمیمات مبتنی بر شواهد – تصمیمات و برنامه های درسی مبتنی بر تجزیه و تحلیل و ارزیابی داده ها و اطلاعات به احتمال زیاد نتایج مطلوب را ایجاد می کنند.

   

  1. مدیریت روابط – برای موفقیت پایدار، سازمان ها روابط خود را با طرف های ذینفع، مانند ارائه دهندگان، مدیریت می کنند.

   

  1. مسئولیت اجتماعی – سازمان های مسئولیت پذیر اجتماعی پایدار هستند و موفقیت بلندمدت را تضمین می کنند.

   

  1. دسترسی و برابری – سازمان های موفق فراگیر، انعطاف پذیر، شفاف و پاسخگو هستند تا به نیازها، علایق، توانایی ها و زمینه های فردی و ویژه یادگیرندگان رسیدگی کنند.
  2. رفتار اخلاقی در آموزش – رفتار اخلاقی به توانایی سازمان برای ایجاد یک محیط حرفه ای اخلاقی مربوط می شود که در آن با همه طرف های ذینفع به طور عادلانه برخورد شود، از تضاد منافع اجتناب شود و فعالیت ها به نفع جامعه انجام شود.

   

  1. امنیت و حفاظت از داده ها – سازمان محیطی را ایجاد می کند که در آن همه افراد ذینفع می توانند با سازمان آموزشی با اطمینان کامل که کنترل استفاده از داده های خود را حفظ می کنند و سازمان آموزشی با دقت و مراقبت مناسب با داده های آنها رفتار خواهد کرد.

4. Structure of the ISO 21001 standard

 HLS for ISO management SystemsISO21001:2018
Clause 4

Context of the organization

4.1 Understanding the organization and its context
4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties
4.3 Determining the scope of the management system for educational organizations
4.4 Management system for educational organizations (EOMS)

Clause 5Leadership

5.1 Leadership and commitment
5.2 Policy
5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities

Clause 6Planning

6.1 Actions to address risks and opportunities
6.2 Educational organization objectives and planning to achieve them
6.3 Planning of changes

Clause 7Support

7.1 Resources
7.2 Competence
7.3 Awareness
7.4 Communication
7.5 Documented information

Clause 8Operation

8.1 Operational planning and control
8.2 Requirements for the educational products and services
8.3 Design and development of the educational products and services
8.4 Control of externally provided processes, products and services
8.5 Delivery of the educational products and services
8.6 Release of the educational products and services
8.7 Control of the educational nonconforming outputs

Clause 9Performance evaluation

9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation
9.2 Internal audit
9.3 Management review

Clause 10Improvement

10.1 Nonconformity and corrective action
10.2 Continual improvement
10.3 Opportunities for improvement