• ‏ISO37001:2016  مدیریت ضد رشوه سیستم های

 

مقدمه

 

رشوه خواری پدیده ای گسترده است. این امر نگرانی های جدی اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی و سیاسی را برمی انگیزد، حکمرانی خوب را تضعیف می کند، مانع توسعه می شود و رقابت را مخدوش می کند. عدالت را از بین می برد، حقوق بشر را تضعیف می کند و مانعی برای رهایی از فقر است. همچنین هزینه انجام تجارت را افزایش می دهد، عدم اطمینان را در معاملات تجاری ایجاد می کند، قیمت تمام شده کالاها و خدمات را افزایش می دهد، کیفیت محصولات و خدمات را کاهش می دهد که می تواند منجر به تلفات جانی و مالی شود، اعتماد به موسسات را از بین می برد و در نمایشگاه تداخل ایجاد می کند. و عملکرد کارآمد بازارها.

دولت ها در پرداختن به رشوه از طریق موافقت نامه های بین المللی مانند کنوانسیون سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در مورد مبارزه با رشوه از مقامات دولتی خارجی در معاملات تجاری بین المللی و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد و از طریق قوانین ملی خود پیشرفت هایی داشته اند. در بیشتر حوزه های قضایی، مشارکت افراد در رشوه خواری جرم محسوب می شود و روند رو به رشدی وجود دارد که سازمان ها و همچنین افراد را مسئول رشوه دادن می کند.

 

اما قانون به تنهایی برای حل این مشکل کافی نیست. سازمان ها موظفند به طور فعال در مبارزه با رشوه مشارکت کنند. این را می توان با یک سیستم مدیریت ضد رشوه، که این سند در نظر گرفته است، و از طریق تعهد رهبری به ایجاد فرهنگ یکپارچگی، شفافیت، باز بودن و انطباق به دست آورد. ماهیت فرهنگ یک سازمان برای موفقیت یا شکست یک سیستم مدیریت ضد رشوه بسیار مهم است.

محدوده

 

این سند الزامات را مشخص می کند و راهنمایی هایی را برای ایجاد، اجرا، حفظ، بررسی و بهبود سیستم مدیریت ضد رشوه ارائه می دهد. این سیستم می تواند به تنهایی باشد یا می تواند در یک سیستم مدیریت کلی ادغام شود. این سند در رابطه با فعالیت های سازمان به موارد زیر می پردازد:

 

رشوه در بخش های دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی؛

 

رشوه دادن توسط سازمان؛

 

رشوه دادن توسط پرسنل سازمان که از طرف سازمان یا به نفع آن عمل می کنند.

 

رشوه دادن توسط شرکای تجاری سازمان که از طرف سازمان یا به نفع آن عمل می کنند.

 

رشوه دادن به سازمان؛

 

رشوه دادن به پرسنل سازمان در رابطه با فعالیت های سازمان.

 

رشوه دادن به شرکای تجاری سازمان در رابطه با فعالیت های سازمان؛

 

رشوه مستقیم و غیرمستقیم (مثلاً رشوه ای که از طریق یا توسط شخص ثالث ارائه یا پذیرفته شده است).