ISO 22000:2018

سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی_ الزامات موجود برای هر سازمان در زنجیره غذایی

 اصول ایمنی مواد غذایی

 ایمنی مواد غذایی به وجود خطرات ایمنی مواد غذایی در زمان مصرف (مصرف توسط مصرف کننده) مربوط می‌شود. خطرات ایمنی مواد غذایی می تواند در هر مرحله از زنجیره غذایی رخ بدهد. بنابراین کنترل کافی در سراسر زنجیره غذایی امری ضروری است. ایمنی مواد غذایی از طریق تلاش های مشترک همه طرف های زنجیره غذایی تضمین می‌شود. این سند الزامات سیستم ایمنی مواد غذایی را مشخص می‌کند و به طور کلی با ترکیب عوامل اصلی زیر شناخته می شود:

⚫ ارتباط تعاملی؛

⚫ مدیریت سیستم؛

  • برنامه های پیش نیاز.

⚫ اصول تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی ‏(HACCP)

علاوه بر این، این سند بر اساس اصولی است که در استانداردهای سیستم مدیریت ISO مشترک است. اصول مدیریت عبارتند از:

⚫ تمرکز بر مشتری؛

⚫ رهبری؛

مشارکت مردم؛

  • رویکرد فرآیند.
  • بهبود.
  • تصمیم گیری مبتنی بر شواهد.
  • مدیریت روابط
  1. رویکرد فرآیندی

2.1 عمومی

این سند هنگام توسعه و اجرای FSMS و بهبود اثربخشی آن برای افزایش تولید محصولات و خدمات ایمن در حالی که الزامات قابل اجرا را برآورده می کند، یک رویکرد فرآیندی را اتخاذ می کند.

درک و مدیریت فرآیندهای مرتبط به هم به عنوان یک سیستم به اثربخشی و کارایی سازمان در دستیابی به نتایج مورد نظر کمک می کند. رویکرد فرآیندی شامل تعریف و مدیریت سیستماتیک فرآیندها و تعاملات آنها به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر مطابق با خط مشی ایمنی مواد غذایی و جهت گیری استراتژیک سازمان است.

مدیریت فرآیندها و سیستم به عنوان یک مبنای کلی را می توان با استفاده از چرخه PDCA، با تمرکز کلی بر تفکر مبتنی بر ریسک با هدف استفاده از فرصت ها و جلوگیری از نتایج نامطلوب به دست آورد.

شناخت نقش و جایگاه سازمان در زنجیره غذایی برای اطمینان از ارتباط تعاملی موثر در سراسر زنجیره غذایی ضروری است.

 

2.2 چرخه Plan-Do-Check-Act‏

چرخه PDCA را می توان به طور خلاصه به شرح زیر توصیف کرد:

 

طرح

 تعیین اهداف سیستم و فرآیندهای آن، تامین منابع مورد نیاز برای ارائه نتایج، شناسایی و رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها

انجام دادنآنچه را که برنامه ریزی شده است اجرا کنید؛
بررسینظارت و (در صورت لزوم) اندازه گیری فرآیندها و محصولات و خدمات حاصل، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و داده های فعالیت های نظارت، اندازه گیری و تأیید، و گزارش نتایج؛
اجرا

در صورت لزوم اقداماتی را برای بهبود عملکرد انجام دهید.


Illustration of the Plan-Do-Check-Act cycle at the two levels

3 تفکر مبتنی بر ریسک

3.1 عمومی

تفکر مبتنی بر ریسک برای دستیابی به یک FSMS موثر و ضروری است. در این سند، تفکر مبتنی بر ریسک در دو سطح سازمانی (نگاه کنید به 0.3.3.2) و عملیاتی (نگاه کنید به 0.3.3.3)، که با رویکرد فرآیندی شرح داده شده  و با 0.3.2 سازگار است، مورد توجه قرار گرفته است.

3.2 مدیریت ریسک سازمانی

ریسک اثر عدم قطعیت است و هر گونه عدم اطمینان می تواند اثرات مثبت یا منفی داشته باشد. در زمینه مدیریت ریسک سازمانی، انحراف مثبت ناشی از یک ریسک می تواند فرصتی را فراهم کند، اما همه اثرات مثبت ریسک منجر به فرصت نمی شود.

برای انطباق با الزامات این سند، یک سازمان اقداماتی را برای رسیدگی به ریسک های سازمانی برنامه ریزی و اجرا می کند (بند 6). پرداختن به ریسک ها مبنایی را برای افزایش اثربخشی سیستم مدیریت ایمنی غذا، دستیابی به نتایج بهبود یافته و جلوگیری از منفی ایجاد می کند.

3.3 تجزیه و تحلیل خطر – فرآیندهای عملیاتی

مفهوم تفکر مبتنی بر ریسک بر اساس اصول ‏HACCP در سطح عملیاتی در این سند ضمنی است.

کاهش خطرات به سطوح قابل قبول برای اطمینان از ایمن بودن غذا در زمان مصرف (بند 8).

تصمیمات اتخاذ شده در کاربرد HACCP باید مبتنی بر علم، عاری از سوگیری و مستند باشد. اسناد باید شامل هر گونه فرضیات کلیدی در فرآیند تصمیم گیری باشد.

0.4 ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت

این سند در ساختار سطح بالای ISO (HLS) توسعه یافته است. هدف HLS بهبود همسویی بین استانداردهای سیستم مدیریت ISO است. این سند یک سازمان را قادر می‌سازد تا از رویکرد فرآیند، همراه با چرخه PDCA و تفکر مبتنی بر ریسک، استفاده کند تا رویکرد سیستم مدیریت ایمنی غذا، خود را با الزامات سایر سیستم‌های مدیریتی و استانداردهای پشتیبان هماهنگ یا یکپارچه کند.

این سند اصل و چارچوب اصلی FSMS ها است و الزامات خاص FSMS را برای سازمان ها در سراسر زنجیره غذایی تعیین می کند. سایر رهنمودهای مربوط به ایمنی مواد غذایی، مشخصات و/یا الزامات ویژه بخش های غذایی را می توان همراه با این چارچوب مورد استفاده قرار داد.

علاوه بر این، ISO خانواده ای از اسناد مرتبط را توسعه داده است. اینها شامل اسنادی برای:

  • برنامه های پیش نیاز سری ISO/TS 22002 برای بخش های خاصی از زنجیره غذایی.
  • الزامات برای نهادهای ممیزی و صدور گواهی.

⚫ قابلیت ردیابی

‏ISO همچنین اسناد راهنمایی برای سازمان ها در مورد نحوه اجرای این سند و استانداردهای مرتبط ارائه می دهد. اطلاعات در وب سایت ISO موجود است.